Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przedstawienia oferty Administratora, przeprowadzenia
negocjacji oraz zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, , a także na podstawie także art. 6 ust. 1 c) RODO, gdy jest to
konieczne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit
f) gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
Administratora w tym realizacji, zabezpieczenie dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi
roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń i inne mieszczące się w zakresie działalności
gospodarczej działania, a także na podstawie Państwa zgody jeżeli wyrażą Państwo zgodę na ich
przetwarzanie w celach marketingowych. Odbiorcami Państwa Danych są m.in. Podmioty przetwarzające
dane w imieniu Administratora. Nadto mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych potencjalnych Klientów oraz Klientów

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Fair Team Michał Hempowicz z siedzibą w Poznaniu,
posługująca się nr NIP: 7831558211, REGON: 300876740.
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Władysława Sikorskiego 9/24 61-536 Poznań
- przez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- telefonicznie: + 48 604 971 910

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych- nie powołano Inspektora Danych Osobowych

3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby:
Przygotować dla Państwa ofertę, dokonywać ustaleń w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży naszych
produktów, zweryfikować Pani/Pana tożsamość przy zawieraniu umowy, prowadzić negocjacje
zmierzające do zawarcia umowy oraz realizować umowę, w tym wykonywać ciążące na nas obowiązki
prawne jak np. przechowywanie dokumentów księgowych zawierających Państwa dane, jak również
dochodzić naszych uzasadnionych prawnie roszczeń w przypadku niewywiązania się przez Państwa z
Umowy. W przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę będziemy przetwarzać Państwa dane również w celach
marketingowych w celu promocji naszych produktów.

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
a) Art. 6 ust.1 b) RODO- przetwarzanie danych mających na celu wykonanie umowy podjęcie
czynności przez zawarciem umowy w tym przygotowanie stosownej oferty dla Państwa,
oraz zawarcie i realizacja umowy;
2
b) Art. 6 ust. 1 a) RODO – Państwa dobrowolna zgoda na podejmowane przez Fair Team
działania marketingowe. Dlatego w tym celu prosimy o podpisanie formularza zgody
stanowiącego załącznik do niniejszych informacji. Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz
ją w każdej chwili wycofać.
c) Art. 6 ust. 1 c) RODO – konieczność pobrania danych do wystawienia dokumentów
księgowych za realizację umowy dla osoby fizycznej, oraz konieczność ich przechowywania
stosownie do regulacji prawnych.
d) Art.6 ust 1 f) RODO– realizacja naszych uzasadnionych prawnie interesów w przypadku
konieczności przymusowego dochodzenia roszczeń

5. Okres przechowywania danych osobowych.
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu:
a) W przypadku, gdy nie dojdziemy do porozumienia w przedmiocie zawarcia umowy – do czasu
zakończenia negocjacji
b) W przypadku podpisania umowy- do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu
niewykonania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń. Dokumenty księgowe
zawierające Państwa dane osobowe będę przechowywane przez okres 5 lat od zakończenia roku
obrachunkowego w którym została wystawiona FV za usługę
c) W przypadku zgody na jej odwołanie

6. Odbiorcy danych
Odbiorcom Państwa danych mogą być:
a) nasi dostawcy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych tj..
a. dostawcy usług IT;
b. podmioty świadczące usługi księgowe dla Nas;
c. dostawcy usług pocztowych;
d. podmioty realizujące usługi transportowe;
e. podmioty świadczące dla Nas usługi związane z windykacją i obsługą prawną;
Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
przestrzegając jednocześnie obowiązku zachowania poufności.

7. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem
zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
b. prawo dostępu do danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych i uzupełnienia podanych przez siebie danych
osobowych. Mają Państwo prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są
nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne) (art. 16 RODO);
3
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w następujących
przypadkach
a) gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy
ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Państwa danych,
nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b) gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych
zażądacie ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub
wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Państwu w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;
d) gdy wnieśli Państwo sprzeciw wobec wykorzystania Państwa danych – wówczas ograniczenie
następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Państwa szczególną sytuację
– ochrona Państwa interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy,
przetwarzając Państwa dane osobowe. (art. 18 RODO)
e. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym- art. 17
RODO). Mają Państwo na prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych
osobowych, jeżeli:
a) wycofali określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu
o Państwa zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
b) Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
w których były przetwarzane;
c) Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
g. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu
administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora.
Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia
danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na
podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).
Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę
można wycofać w łatwy sposób poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres
korespondencyjny podany wyżej lub na nasz adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuj Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

logo strona glow

 

Michał Hempowicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel: 604-971-910

cpipt